GDPR NISSAN

Informačná povinnosť a získanie súhlasu pri zhromažďovaní osobných údajov

Prvá úroveň informácií (časť A)

Ďakujeme vám za záujem o spoločnosť NISSAN. V rámci úvodných diskusií sme vás požiadali, aby ste nám poskytli určité osobné údaje. Radi by sme vás uistili, že ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás hlavnou prioritou a prikladáme jej mimoriadnu dôležitosť.

Na aké účely sa budú vaše osobné údaje spracúvať?

Poskytnutie vašich osobných údajov prostredníctvom tohto formulára poskytne nám i spoločnostiam NISSAN Automotive Europe a NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft., jej slovenskú organizačnú zložku (ďalej spoločne nižšie uvedené ako „my“ alebo „nás“) zmluvný rámec na: (i) ponúknutie vozidla (vozidiel)/služby (služieb), ktoré vás môžu zaujímať, (ii) predaj vozidla alebo služieb, (iii) venovanie sa všetkým vašim ďalším prípadným požiadavkám, a na (iv) zasielanie relevantných informácií o vozidlách a službách, (v) meranie výkonnosti našich predajných, popredajných a reklamných služieb, (vi) alebo na vykonávanie prieskumov spokojnosti zákazníkov v súvislosti s našimi skutočnými obchodnými záujmami, zaistením neprerušenia podnikania a zaručením spokojnosti našich zákazníkov.

Okrem toho, na základe vášho výslovného predchádzajúceho súhlasu tiež môžeme spracúvať vaše osobné údaje s cieľom posielať vám prispôsobenú cielenú reklamu v súvislosti s našimi vozidlami, výrobkami a službami.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Poskytovanie vašich osobných údajov obmedzujeme na našich poskytovateľov služieb a ďalšie spoločnosti v rámci skupiny NISSAN. Takéto poskytovanie údajov môže predstavovať prenos údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ale my prijmeme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie adekvátnej ochrany prenášaných údajov.

Aké máte práva?

V súvislosti s vyššie uvedenými účelmi máte právo na prístup k svojim osobným údajom alebo právo žiadať ich opravu či vymazanie. Okrem toho ste oprávnení namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov alebo požiadať o ich obmedzenie. Takisto máte právo požiadať o zaslanie vašich osobných údajov v štruktúrovanom a štandardnom formáte.

V prípade akýchkoľvek žiadostí alebo sťažností v súvislosti s tým, ako (z postavenia predajcu) spracúvame vaše osobné údaje, prosíme zašlite e-mail na adresu info@jmmartin.sk

V prípade akýchkoľvek žiadostí alebo sťažností v súvislosti s tým, ako spoločnosť NISSAN Automotive Europe spracúva vaše osobné údaje, prosíme zašlite e-mail na adresu dpo@nissan- europe.com.

 

V prípade akýchkoľvek žiadostí alebo sťažností v súvislosti s tým, ako spoločnosť NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft., jej slovenskú organizačnú zložku spracúva vaše osobné údaje, prosíme zašlite e-mail na adresu slovakia@nissan-services.eu.

Okrem vyššie uvedených skutočností:

Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov na účely zasielania prispôsobených reklamných oznámení, ktoré budú lepšie vyhovovať mojim očakávaniam

 

e-mailom,
poštou,
telefonicky,SMS správami.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy na uvedenú e-mailovú adresu.

Viac informácií o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje nájdete v úplnom informačnom oznámení, ktoré je k dispozícii na adrese [upraví sa podľa okolností: zadná strana tohto dokumentu/ webová lokalita predajcu].

Druhá úroveň informácií (časť B)

Boli ste požiadaní nám poskytnúť niektoré zo svojich osobných údajov. Spoločnosti Nissan Automotive Europe a Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft. (so sídlom: 1117 Budapest, Infopark sétány 3/B.ép., Maďarsko), jej slovenskú organizačnú zložku (so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, SR) ďalej spoločne nižšie uvedené ako „my“ alebo „nás“) to umožní vám poskytovať lepšie služby a pomôže nám to lepšie s vami komunikovať. Všetci samostatne konáme ako prevádzkovatelia.

V súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, nižšie nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako spracúvame osobné údaje, ktoré nám môžete poskytovať.

1. AKÉ DRUHY ÚDAJOV ZÍSKAVAME?

Na vyššie spomenuté účely budeme štandardne spracúvať nasledujúce kategórie osobných údajov:

  • osobné informácie (meno, adresu, e-mail, telefón);
  • informácie o osobnom živote;
  • údaje o nákupe (model vozidla, požadované výrobky a služby);
  • finančné informácie;

 

2. AKO DLHO ÚDAJE UCHOVÁVAME?

Pre každý z vyššie uvedených účelov spracúvania je v tabuľke nižšie špecifikovaná maximálna doba uchovávania vašich osobných údajov,. Po uplynutí nižšie uvedených dôb, nebudeme naďalej spracúvať vaše osobné údaje pre uvedený účel.

 

Účely Uchovávanie údajov
Definovanie a správa ponuky produktov alebo služieb, o ktoré máte záujem Nie dlhšie než 1 rok od ponuky
Správa zmluvného vzťahu s vami na vozidlo alebo službu Po dobu povolenú právnymi predpismi
Riešenie akejkoľvek inej vašej požiadavky Nie dlhšie než 1 rok od požiadavky
Vyhodnocovanie vplyvu našich reklamných, predajných a popredajných služieb Nie dlhšie než 5 rokov po reklamných, predajných a popredajných službách
Zasielanie vami požadovaných a/alebo

príslušných informácií vzťahujúcich sa na naše vozidlá a súvisiace služby

Nie dlhšie než 5 rokov v prípade našich zákazníkov a 3 roky v prípade potenciálnych zákazníkov od posledného získania údajov a/alebo súhlasu
 

Zlepšovanie našich produktov a služieb

Nie dlhšie než 5 rokov v prípade našich zákazníkov a 3 roky v prípade potenciálnych zákazníkov od posledného získania údajov a/alebo súhlasu
Zasielanie osobných reklamných ponúk

a prispôsobenie používania lokality podľa špecifík a očakávaní zákazníkov

Nie dlhšie než 5 rokov v prípade našich zákazníkov a 3 roky v prípade potenciálnych zákazníkov od posledného získania údajov a/alebo súhlasu
Vykonávanie prieskumov spokojnosti zákazníkov. Počas trvania ankety a času nevyhnutného na naplnenie účelu, na ktorý boli získané.

 

3.  KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

S cieľom zlepšovať kvalitu našich produktov a služieb môžeme poskytovať vaše osobné údaje našim partnerom tak ako to je popísané nižšie. Môžete si byť istí, že prijmeme všetky primerané opatrenia, aby sme získali od našich partnerov záväzky, že poskytujú vašim osobným údajom rovnaký stupeň ochrany ako keby boli spracúvané nami.

 

3.1.  Poskytovatelia služieb

Vaše údaje poskytujeme spoločnostiam, ktoré poskytujú služby v našom mene ako napríklad hosting internetových stránok, e-mailové služby, marketing, sponzorstvo stávok, súťaží a iných akcií, audity, vybavovanie objednávok zákazníkov, prieskumy trhu a spokojnosti zákazníkov. Tieto spoločnosti sú povinné ochraňovať vaše údaje a môžu byť umiestnené kdekoľvek, kde pôsobíme.

3.2.  Iní príjemcovia

Môžeme poskytovať osobné údaje iným spoločnosťami v rámci skupiny Nissan. V prípade fúzie či reorganizácie, akvizície, joint venture, atď…, môžeme preniesť akékoľvek alebo všetky osobné údaje na príslušnú tretiu stranu.

3.3.  Dodržiavanie právnych predpisov a zabezpečenie

Môže byť nevyhnutné – v súlade s právnymi predpismi, právnym konaním, súdnym sporom a/alebo žiadosťami od verejných a štátnych orgánov vo vašom štáte trvalého bydliska alebo mimo neho – že budeme musieť poskytnúť vaše osobné údaje. Taktiež môžeme poskytnúť vaše osobné údaje, ak sme to nútení urobiť z dôvodu vnútroštátnej bezpečnosti, presadzovania práva alebo iných otázok verejného záujmu. Pokiaľ to bude zákonne možné, budeme vás o tomto prenose informovať vopred.

Vaše osobné údaje môžeme takisto zverejniť, ak v dobrej viere určíme, že takéto zverejnenie je primerane nevyhnutné na ochranu našich práv a uplatňovanie dostupných opravných prostriedkov, našich zmluvných podmienok, vyšetrovanie podvodov či ochranu našich činností alebo používateľov.

3.4.  Prenosy zo štátov EHP

Vyššie uvedené poskytnutie údajov môže tiež zahŕňať prenos vašich osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len EHP). Spracúvaniu vašich osobných údajov venujeme osobitnú pozornosť, z tohto dôvodu, pri prenose vašich údajov mimo štátov EHP implementujeme opatrenia na zabezpečenie, že prenášané osobné údaje majú zabezpečenú primeranú úroveň ochrany. Viac informácií o zárukách môžete získať na emailovej adrese uvedenej vyššie.

4.  Aké máte práva?

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom alebo právo na opravu alebo na vymazanie vašich osobných údajov. Taktiež máte právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov alebo požiadať o obmedzenie ich spracúvania. Takisto máte právo požiadať o získanie svojich osobných údajov v štruktúrovanom a štandardnom formáte.

V prípade takýchto požiadaviek alebo sťažností v súvislosti s tým, ako (z postavenia predajcu) spracúvame vaše osobné údaje, prosím zašlite e-mail na adresu  info@jmmartin.sk

 

V prípade akýchkoľvek žiadostí alebo sťažností v súvislosti s tým, ako spoločnosť NISSAN Automotive Europe spracúva vaše osobné údaje, prosím zašlite e-mail na adresu dpo@nissan- europe.com.

V prípade akýchkoľvek žiadostí alebo sťažností v súvislosti s tým, ako spoločnosť NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft., jej slovenskú organizačnú zložku spracúva vaše osobné údaje, prosím zašlite e-mail na adresu slovakia@nissan-services.eu .

A napokon máte tiež právo podať začať konanie na príslušnom úrade na ochranu osobných údajov, pokiaľ to budete považovať za nutné.